Kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w skrócie KKZ to nowość w programie kształcenia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeszcze kilka lat temu nie było takich kursów w ofercie, jednak była potrzeba zorganizowania ich dlatego powstały. Czym jest KKZ? Kursy kwalifikacyjne prowadzone są w oparciu o podstawę programową, która wymagana jest w konkretnych zawodach w ramach jednej kwalifikacji. Kursant musi zaliczyć tyle godzin kształcenia w danym zawodzie ile wynosi minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego określona w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie takiego kursu umożliwia kursantowi przystąpienie do egzaminu z kwalifikacji zawodowych przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną. Zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym zakończone jest wydaniem świadectwa, które potwierdzi posiadane kwalifikacje zawodowe.

Zawody w jakich można zdobywać kwalifikacje na KKZ określone są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7). W tym momencie lista zawodów, na których obowiązuje KKZ obejmuje 252 zawody, są wśród nich tak popularne zawody jak blacharz, cukiernik, dekarz, elektryk, fotograf, fryzjer,   krawiec, kucharz, monter konstrukcji budowlanych, monter mechatronik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, ogrodnik, piekarz, sprzedawca. Dzięki takiemu sposobowi zdobywania kwalifikacji zawodowych uczniowie nie muszą powtarzać materiału z zakresu zasadnicze szkoły zawodowej, wystarczy uzupełnienie kwalifikacji, by zdobyć tytuł technika.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić bardzo różne placówki oświatowe, do których zaliczamy: publiczne szkoły zawodowe oraz niepubliczne szkoły zawodowe, które posiadają uprawnienia szkół publicznych, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania zawodowego, placówki kształcenia praktycznego, podmioty prowadzące działalność oświatową, instytucje rynku pracy.